Zagłosuj! Wybierz nową nazwę dla miejskiego podwórca

Komisja Plebiscytowa zdecydowała – do 24 września możesz oddać swój głos na jedną z sześciu propozycji nowej nazwy dla Woonerfa. Która Ci się podoba? Jesteś fanem, fanką starej nazwy? Daj nam znać – wspólnie wybierzmy nową nazwę za pomocą platformy VOX POPULI

Drodzy łodzianie! Podwórce miejskie są niewątpliwym sukcesem, trwale wpisującym się w krajobraz Łodzi. Jednym z niewielu ich kontrowersyjnych elementów jest nazwa jaką powinniśmy się posługiwać, mówiąc o nich.

W odpowiedzi na potrzebę ustalenia nowej nazwy dla podwórca miejskiego, w 2016 roku do Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi, zgłoszono zadanie o następujacej treści:

Organizujemy publiczny konkurs na nowe lub istniejące słowo, którym od tej pory będzie posługiwał się UMŁ na określenie deptaków zwanych dotychczas obcym i brzydkim wyrazem WOONERF. Niemcy mają swój ``Wohnhof``, Anglicy i Amerykanie ``Complete Street`` (...). Polacy nie muszą używać obcego i brzydkiego słowa. Łodzianie mogą wspólnie znaleźć piękne polskie słowo. (...) z wniosku do Budżetu Obywatelskiego

ZADANIE

Złóż propozycję nazwy dla podwórca miejskiego.

TERMIN

od 26 sierpnia 2017

do 08 września 2017

NAGRODA

Udział w wydarzeniach organizowanych w Atlas Arenie w loży VIP o wartosci 2.000 zł

JAK?

Za pomocą adresu email (podworzec.miejski@gmail.com).

Składając propozycję nazwy przez email podaj swój telefon – propozycje bez numeru telefonu nie będą rozpatrywane.

Na specjalnie przygotowanych kartach podczas spotkań:
26.08.2017 g 16 – 20
02.09.2017 g 16 – 20 (podwórzec miejski ul. 6 sierpnia)

Regulamin plebiscytu

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Plebiscytu na nową nazwę podwórca miejskiego (dalej: „Plebiscyt”) Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 56 lok 4U, 90-105 Łódź (dalej: „Realizator”), a niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu oraz sposób wskazania jego zwycięzcy.
 2. Zlecającym przeprowadzenie Plebiscytu Organizatorowi jest Urząd Miasta Łodzi, zwany dalej Zlecającym.
 3. Uczestnictwa w Plebiscycie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 4. Przez przystąpienie do Plebiscytu uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

II. Zasady zgłaszania propozycji nazwy

 1. Propozycje nazw zbierane będą w terminie od 26.VIII.2017 r. do 8.IX.2017 r.
 2. Zgłaszającym propozycje może być każda osoba mieszkająca w Łodzi.
 3. Każda osoba może zgłosić dowolną liczbę propozycji nazw.
 4. Istnieją dwa sposoby zgłaszania propozycji nazw:
 5. Elektronicznie – przesyłane pocztą elektroniczną na adres: podworzec.miejski@gmail.com w terminie, o którym mowa w punkcie II.1.
 6. W formie papierowej – wypełniając kartę zgłoszenia (ulotka lub papierek od cukierka „krówka”) i wrzucając ją do urny dostępnej w dniach 26.08.2017r. oraz 02.09.2017r. od godziny 16:00 do 20:00. Na stoisku Plebiscytu, przy ul. 6 Sierpnia.
 7. Każde zgłoszenie (zarówno zgłaszane w formie papierowej, jak i elektronicznej) musi zawierać kontaktowy numer telefonu. W przypadku zgłoszenia papierowego należy wpisać datę i godzinę zgłoszenia (wrzucenia propozycji do urny). Zgłoszenia propozycji nazwy bez podanego numeru kontaktowego oraz daty i godziny w papierowej wersji zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Organizator nie gromadzi ani nie przetwarza innych danych osobowych uczestników Plebiscytu.
 8. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej tej samej propzycji nazwy za autora uznaja się osobę, która zgłsoiła propozycję jako pierwsza.
 9. Jeśli w zgłoszeniu propozycja nazwy lub kontaktowy numer telefonu będą nieczytelne propozycja nie będzie rozpatrywana.
 10. Po zakończeniu zbierania propozycji nazw i odrzuceniu tych zgłoszonych nieprawidłowo zostaną one przekazane Komisji Plebiscytowej (dalej “Komisja”).
 11. W skład Komisji wejdą osoby wskazane przez Realizatorów do dnia 8.IX.2017 r.
 12. Członkowie Komisji wybiorą 6 propozycji nazw, które zostaną poddane pod głosowanie.
 13. Propozycji nazw nie mogą zgłaszać członkowie Komisji.
 14. Organizator skontaktuje się telefonicznie osobami, które zgłosiły nazwy zakwalifikowane przez Komisję w celu potwierdzenia zgłoszenia oraz chęci dalszego uczestnictwa. Jeżeli osoba zgłaszająca nie podejmie kontaktu z Organizatorem w ciągu 48 godzin od pierwszej próby nawiązania kontaktu, propozycja nazwy zostanie odrzucona, a Komisja wytypuje kolejną propozycję nazwy.

III. Zasady głosowania

 1. Głosowaniu podlegać będzie 6 propozycji nazw wskazanych przez Komisję, oraz nazwy funkcjonujące obecnie: “woonerf” oraz “podwórzec miejski”.
 2. Głosowanie odbywać się będzie w okresie od 11.09. do 24.09.2017.
 3. Głosy będą zbierane droga elektroniczną przy pomocy systemu Vox Populi https://vox.uml.lodz.pl/ .
 4. Zasady głosowania można znaleźć w regulaminie korzystania z systemu. Jest on dostępny pod adresem https://vox.uml.lodz.pl/regulamin.html .
 5. Wyniki głosowania zostaną opublikowane 8.10.2017 na stronie www.topografie.pl . Tego dnia zostanie podane nazwisko zwycięzcy Plebiscytu.

IV. Nagroda

 1. Organizator przewiduje nagrodę dla osoby, która zgłosiła zwycięską nazwę.
 2. Nagrodę stanowi karnet upoważniający do trzykrotnego wejścia na dowolne wydarzenie odbywające się w Miejskiej Arenie Kultury i Sportu (Atlas Arena) w Łodzi, o wartości 2.000,00 złotych.
 3. Po ustaleniu zwycięzcy Organizator skontaktuje się z nim w celu omówienia szczegółów realizacji nagrody.
 4. Nagroda nie może zostać zamieniona na ekwiwalent pieniężny.
 5. Nagrodę należy odebrać w terminie 30 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy.
 6. Od wartości nagrody pobrany zostanie zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 7. W przypadku wyboru w plebiscycie nazw „Woonerf” albo „Podwórzec miejski” nagroda zostanie przekazana na rzecz wskazanego przez organizatora Domu Dziecka.

V. Postanawiania końcowe

 1. Niniejszy regulamin udostępniony jest na stronie internetowej www.topografie.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
 3. W przypadku wygrania nagrody przez osoby niepełnoletnie, konieczne jest przesłanie na adres siedziby Organizatora zezwolenia prawnych opiekunów na uczestnictwo w Plebiscycie w ciągu 7 dni od uzyskania prawa do nagrody.
 4. Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia kierować należy pisemnie na adres Realizatora z dopiskiem “Podwórzec miejski”.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, przełożenia lub zmiany warunków wydarzenia w następstwie zdarzeń będących poza jego kontrolą, których nie można było przewidzieć, ani zapobiec.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników Plebiscytu.
 7. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wartości nagród przyznawanych w ramach organizowanego Plebiscytu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody przez uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

Fot: Zorro2212Praca własna, CC BY-SA 4.0, Link